1929 Yarışları

03 08 1929 Beykoz – Denizcilik Teşvik Yarışları
Istanbul mintakası tarafından tertip ve “Cumhuriyet” Refikimiz tarafindan himaye edilen denizcilik tesvik müsabakaları dün Beykozda yapildi.
Daha erkenden Galatasaraylılar sarı kırmızı bayraklarla süslenmiş vapuru, kotraları, motörleri, fita ve sandallarile Beykoz koyunu istila etmişti. B. M. M.Reisi Kazım Paşa Hazretleri yarış sahasını teşrif ve iki üç saat kadar gençlerin müsabakalarımı seyrettikten sonra avdet ettiler.
Yarışlara biraz teahhürle baglan masına rağmen patırdısız gürültüsüz ve epey muntazam oldu. Yarışlara Galatasaray, Beykor, Ortaköy, Usküdar iştirak etti. Altınordulular bütün fitalarile yarış sahasina gelmişken heyeti tertibiye ile aralarında çıkan bir ihtilaf yüzünden yarışlara girmediler.
Yarışlar umumiyetle Galatasaray ile Beykoz arasında cereyan etti. Neticede az bir puan fark ile Galatasaray günün şampiyonu oldu.

30 08 2029 Bebek – Teyyare Cemiyeti Deniz Teşvik Yarışları
Tayyare Cemiyeti Tarafından tertip edilen ikinci teşvik yarışları dün Bebek Koyunda icra edildi. Dün yapılan yarışlara, heyet i umumiyesi itibariyle muvaffak olmuş bir yarış denemez. Tertip heyetinin saha intizamını temin edecek tedabire mürecaat etmiş ve yarış sahası, hatta yarışların icrası anında bile yol kesen, manialar ihdas eden bir sürü sandallarla, motorlarla dolmuştu. Bu motör ve sandalların yarışçılara çıkardıkları nihayetsiz müşkilat dün yalnız müsabakalara iştirak edenleri değil, hatta kenardan seyredenleri bile sinirlendiriyordu. Bu vaziyet bir çok haksızlıkları tevlit ett ki bundan mütevellit taksir vazifesini imsansızlıklar ve çaresizlikler içinde ifaya çalışan hakem heyetine ait değildir. Yarışlara Galatasaray, Beykoz, Ortaköy, Altınordu ve Beylerbeyi iştirak etmiştir. (Detaylar)

27 09 1929 – Beykoz – İstanbul Şampiyonası
1. Galatasaray – 2. Beykoz 3. Altınordu (Kaynak: 28 Eylül 1929 – Vakit Gazetesi)